ಬುಧವಾರ, ಮೇ 12, 2010

ಏನದು?

ಏನದು?

ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ಏನದು? ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹೇಗಿದೆ?
ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ; ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಕೇಳಿದವರಾರು? ಅದನ ಕೇಳುವವರಾರು?
ಪೇಳಬಲ್ಲವರಾರು? ತಿಳಿಯಬಲ್ಲವರಾರು?

ಅನಂತ ತನನಾನ, ಆತನ ತರ, ಆತನ ಥರ, ಇದೆಯೇ ಇತರ ಮಂಜುಳ ಗಾನ?
ದಿಗಂತ ತನುಮಾನ, ಚೇತನ ತನು, ಚ್ಯುತವಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಯ ಇದಕಿಲ್ಲ ಸಮಾನ

ನಿಮಗೆ, ನನಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ, ಕಾಣದ, ತಾಣದಲಿ ಇದರಾಟ
ಅರಿತ, ಅರಿಯದ, ಮರೆಯದ, ಅರಿಯಲಾಗದ, ಗುರಿಯಿಲ್ಲದ ಒಗಟಿನಾಟ

ಅಳೆಯಲಾಗದ, ಕಳಿಯಲಾಗದ, ಬೆಳೆಯಲಾಗದ, ಹೇಳಲಾಗದ ಸಂಪೂರಣ
ಹಿಡಿಯಲಾಗದ, ಮಡಿಯದ, ಮುಗಿಯದ, ಕುಗ್ಗದ, ಹಿಗ್ಗದ ಸಕಲ ಕಾರಣ

ನನ್ನತ್ವಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮತ್ವಕ್ಕೆ, ಸಮಸ್ತ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಮತ್ವ ಕಾಣುವುದು ನಿನ್ನ ಮನ
ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ, ಅಮೃತತ್ವಕ್ಕೆ, ಅಚಿಂತ್ಯ, ಚೇತನದಲಿ ಮೂಡಲಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ ಆನುದಿನ

ನಾನದು. ನೀವದು, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆಯಲೇ ಉತ್ತರ; ಮತ್ತೇಕೆ ಕೇಳುವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ?
ಕೇಳಿದವ ನೀನು. ಕೇಳುವವ ನೀನು.
ಪೇಳಬಲ್ಲವ ನೀನೆ. ತಿಲಿದುಬಲ್ಲವ ನೀನೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ