ಮಂಗಳವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 2010

ಕಚಳ (ಲ) ಕೈಚಳಕ

ಕಚಳ (ಲ) ಕೈಚಳಕ
ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ಕೈಚಾಲಕ
ಕೈಚೀಲ
ಚಾಯ್ ಕಾಲ
ಚಿಕ್ಕ ಕಳ್ಳ
ಚೊಕ್ಕ ಕಳ್ಳ
ಛೀ ಕಳ್ಳ
ಚಿಕ್ಕ ಕುಳ್ಳ
ಚೋಳ ಕಲ್ಲು
ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲು
ಚಿಂಕು ಕಳ್ಳು
ಛಿಂಕು ಲೋಕ
ಚೋಳ ಲೋಕ
ಚಾಯ್ ಲೋಕ
ಚಾಲೂ ಚಿಂಕು
ಚಲೋ ಚಿಂಕು
ಚಿಕ್ಕ ಕಂಚು
ಚಿಕ್ಕ ಕೊಳ
ಕೀಳು ಚಿಂಕು
ಚಾ ಚಾ; ಕಾ ಕಾ
ಲೆಕ್ಕ, ಚಿಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ
ಚಿಂಕು ಲೆಕ್ಕ
ಲೇಖ
ಚಲ, ಛಲ, ಕಲ
ಕೋಲ, ಚಿಕ್ಕ ಕೋಲ
ಕೊಳ್ಳು, ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೋಳಿ, ಕುಳ್ಳಿ, ಕೂಲಿ, (ಚಿಕ್ಕ, ಲೆಕ್ಕ)
ಕಾಚ, ಕಚ, ಕಚ್, ಕಚ್
ಕೋಚು, ಕೊಚ್ಚಿ, ಕೊಚ್ಚು, ಕೆಚ್ಚು,
ಲಂಚ, ಲಂಛ,
ಕುಂಚ, ಕೊಂಚ, ಕ್ರೌಂಚ, ಕೆಂಚ,
ಚಿಕ್, ಕಿಲ್, ಲಿಕ್, ಲುಕ್, ಲೈಕ್, ಲಿಂಕ್
ಲುಚ್ಚ, ಲುಛ್ಛ,
ಕಲಿ, ಕಾಳಿ,
ಚಕ್ಕುಲಿ,
ಲಂಕ,
ಕಂಚುಕ, ಕಂಚಿಕ, ಕಂಚಿಕಾಯ್
ಕಂಕ, ಚಂಚ,

(ನೀವೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ ಬಹುದು)

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ