ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 24, 2010

ಗೊತ್ತಾಯಿತೇ ನಿಮಗೆ?

ಗೊತ್ತಾಯಿತೇ ನಿಮಗೆ?
ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ಗೊತ್ತು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಗೊತ್ತೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಗೊತ್ತಿರಬಹುದೆಂದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತಲೆ ಬಾಗಿಸ ಬೇಕಲ್ಲ
ಮುಖ ತಗ್ಗಿಸಬೇಕಲ್ಲ

ಕೆಲವೋ, ಬಹಳವೋ ಗೊತ್ತು
ಬಹಳ ಬಹಳ ಬಹಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಭಾರಿ ಬಹಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದುಂಟೇ!
"ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೀಸೆ ಬೋಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ;
ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ; ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ;
ಹೆಂಗಸಾದರೆ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ;
ಗಂಡಸಾದರೆ ಇದ್ದಿಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ನಪುಂಸಕನಾದ ಹಾಗೆ.

ಏನಂತೀರಿ ನೀವು?
ನಿಮ್ಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು?
ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ?

ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕವರನ್ನೆಲ್ಲಾ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೆಲ್ಲಾ,
ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನೆಲ್ಲಾ,
ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ,
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ್ಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ.

ಯಾರಾದರೂ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡರೆ,
ಯಾರಾದರೂ ಏನೂ ಹೇಳದೆ ಹೋದರೆ,
ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವುದನ್ನೇ
ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರೆ........

ಗೊತ್ತಾಯಿತಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಾಯಿತೇ ನಿಮಗೆ?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ