ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 27, 2010

ಆಸೆ; ಅಪೇಕ್ಷೆ; ಆಗಮನ, ಭೂತ ಗಮನ

ಆಸೆ; ಅಪೇಕ್ಷೆ; ಆಗಮನ, ಭೂತ ಗಮನ
ಕೆ. ಆರ್.ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನ; ಬರಬಹುದು; ಬರುವುದು;
ಇನ್ನೇನು ಬರಲಿದೆ; ಬಂದೇ ಬಿಡುವುದು;
ಇನ್ನೇನು ಬಂತು; ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು;
ಇಂದೇ; ಇನ್ನೇನು ಆಗಿ ಹೋಯಿತು;

ನಿನ್ನೆಯೇ ಆಯಿತು; ಮೊನ್ನೆಯೇ ಆಯಿತು;
ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾಯಿತು; ವಾರವಾಯಿತು;
ಹಲವು ದಿನಗಳಾಯಿತು; ವಾರಗಳಾಯಿತು;
ತಿಂಗಳಾಯಿತು; ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಾಯಿತು;
ಹಲವು ತಿಂಗಳಾಯಿತು; ವರುಶವಾಯಿತು;

ಕೆಲವು ವರುಶಗಳಾಯಿತು;
ಹಲವು ವರುಶಗಳೇ ಆಯಿತು;

ದಶಕಗಳಾಯಿತಂತೆ;
ಶತಮಾನಗಳಾಗಿ ಹೋಯಿತಂತೆ;

ಯಾವಾಗಲೋ ಆಯಿತಂತೆ;
ಯಾವಾಗಲೋ ಆಗಿರಬಹುದು;

ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

ಬರಲಿದೆ; ಬಂತು; ಹೋಯಿತು; ಮಾಯ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ