ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 10, 2011

ಅಣು ಸಮಾಜ

ಅಣು ಸಮಾಜ

ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ಎಲಕ್ಟ್ರಾಣಿ: ಹೊಟ್ಟೆಯಲಿ ಋಣ ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಶ, ಬಲು ಚಿಕ್ಕ, ಅತಿ ಚಕ್ಯ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಂತೆ ಓಡುತ್ತ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹರಿಸುವವಳು. ಪ್ರೋಟಣ್ಣನೆಂದರೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯವೋ ಎಂಬಂತೆ, ಒಬ್ಬರೋ, ಅನೇಕರೋ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವ ಕಾಯಕ; ಸುಸ್ತೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ.

ಪ್ರೋಟಣ್ಣ: ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ, ದೊಡ್ಡ ದೇಹ; ಧನ ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಶ. ಎಲಕ್ಟ್ರಾಣಿಗೆ ಇವನೆಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯ; ಒಬ್ಬನೆಯೋ, ಇತರ ಪ್ರೋಟಣ್ಣರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೋ ಅಣುವಿನ ಕೇಂದ್ರದಲಿ ವಾಸ.

ನ್ಯೂತ್ರಾಣ: ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಟಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇವನು ಒಬ್ಬ ನಿತ್ರಾಣಿ ಷಂಡನೆಂಬುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನೇನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಇವನೂ, ಇತರ ನ್ಯೂತ್ರಾಣರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ, ಪ್ರೋಟಣ್ಣರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಅಣುವಿನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸ. ಇವನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಶ, ಹಾಗೂ ಎಲಕ್ಟ್ರಾಣಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಬಲು ಷಂಡ.

ಫೋಟಾನಯ್ಯ: ಇವನನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಕಣ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅನೇಕ ಫೋಟಾನಯ್ಯರು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಿ ಅಲೆ ಅಲೆಯಾಗಿ ಓಡಿದಾಗ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಬೆಳಕುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತವೆ.

ನ್ಯೂತ್ರಿನೋ: ವಿದ್ಯುತ್ರಾಣ ವಿಲ್ಲದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ, ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಣು, ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತೂರಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಂತೆ, ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುವ ಪರಮಾಣು.

ಫೋನಾಣಯ್ಯ: ಶಬ್ದವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡೆಗೆ ಒಯ್ಯುವವನೇ ಫೋನಾಣಯ್ಯ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಘನವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖವು ಪ್ರಸಾರವಾಗುವಾಗಲೂ ಫೋನಾಣಯ್ಯನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಶಾಖ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ವಾರ್ಕು: ಪ್ರೋಟಾಣಯ್ಯರ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂತ್ರಾಣಯ್ಯರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಕುಗಳು ಇವೆಯೆಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ವಾರ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿ: ಒಟ್ಟು ಆರು ರೀತಿಯವು.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ