ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 26, 2010

ಚಿಂಕಷ್ಟೋತ್ತರ ನಾಮಾವಳಿ

ಚಿಂಕಷ್ಟೋತ್ತರ ನಾಮಾವಳಿ
ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ಚಿಂಕುರುಳಿ, ಚಿನ್ನಾರಿ, ಚಿಂಕುಲೋಚನೆ, ಚಿನ್ಮುಖಿ, ಚಿಂಕುಮಾರಿ, ಚಿಂಕುವಾಣಿ, ಚಿಂಕುವದನೆ, ಚಿಂಕುರಾಣಿ, ಚಿಂದುಟಿ, ಚಿನ್ನಾಸಿಕೆ, ಚಿಂಕುಚೆ, ಚಿನ್ನಾಭಿ, ಚಿನ್ನೋದರೆ, ಚಿನ್ನೇತ್ರೆ, ಚಿನ್ನಧರೆ, ಚಿನ್ನಯನೆ, ಚಿನ್ಹಸ್ತೆ, ಚಿನ್ಕಪಾಳೆ, ಚಿನ್ಭಾಷಾ ಪರಿಪೂರ್ಣೆ ........ ಮುಂದುವರಿಸಿ......

ಈ ಅಷ್ಟೋತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಚಿಂಕಮಲ, ಚಿಂದಾವರೆ, ಚಿಂದಾರ ಪುಷ್ಪ, ಚಿನ್ಪತ್ರ ಗಳನ್ನೂ, ಚಿಂಧೂಪ, ಚಿಂದೀಪಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ ಬಹುದು.

ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಚಿಂದೇವಿಗೆ ಏನು ಇಡಬೇಕು. ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ