ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, 2010

ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರು ನಿಮಗ್ಯಾರಾದರೂ ಗೊತ್ತೇ?

ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರು ನಿಮಗ್ಯಾರಾದರೂ ಗೊತ್ತೇ?
ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ನಂಬಿ, ನಂಬಿಸಿ, ನಂಬಿಕೆಯನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, "ಅವಲಂಬಿಸಿ" ಎಂದೆಲ್ಲರನೂ ನಂಬಿಸಿ,
ಆವುದನು ಅವಲಂಬಿಸೆ ಸರಿಯೆಂದು ತುಸು ಕೂಡ ಎಣಿಸದೆಯೇ, ಗುಣಿಸದೆಯೇ ತ್ಯಜಿಸಿ

ಕುರುಡು ಮನಸಿಂದ, ಅವಲಂಬನೆಯ ಹಸಿವಿಂದ ನಂಬಿ, ದಿಟವ ಬಿಟ್ಟವರಾರೆಂದು ಗೊತ್ತೇ?
ಉಂಬುವುದು ನಂಜು ಎಂಬ ಅಂಜಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆಯೇ, ಉಂಡು ತೇಗಿದ ಲಂಬೋದರರು ಗೊತ್ತೇ?

ಮಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮನವ ಕೊಟ್ಟವರು, ಕೆಟ್ಟ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಗಂಟಲಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟು ಪಿಡಿದವರ ಪತ್ತೆ
ಮತಾಚಾರಕ್ಕೆ ನಾಟಕದಿ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರ ಬಿಟ್ಟು ಓಟ ಕಿತ್ತವರು, ಎಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿ ಪೋದರೆನ್ನುವ ಪತ್ತೆ

ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಯ ಹೊತ್ತವರು ಗೊತ್ತೇ? ಚಟ್ಟವ ಹತ್ತುವ ಮುನ್ನ ಸುಟ್ಟಿ ಹೋದವರು ಗೊತ್ತೇ?
ಅವರೇ? ಇವರೇ? ಮತ್ತವರೆ? ಅತ್ತಿತ್ತದವರೇ? ಅಂಥವರು ನೀವೆಯೇ ಇರಬಹುದೆಂದು ಗೊತ್ತೇ?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ