ಶನಿವಾರ, ಜುಲೈ 24, 2010

ಇಲ್ಲದನು, ಸಲ್ಲದುದನು ಒಲ್ಲೆ

ಇಲ್ಲದನು, ಸಲ್ಲದುದನು ಒಲ್ಲೆ
ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ಹೌದಂದರೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅಲ್ಲ, ಅನುಮಾನಿಯಾದರೆ ಅಲ್ಲ.
ಇಹುದಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇರಬಹುದೆಂದರೆ ಇಲ್ಲ

ಬೇಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡವೆಂದರೂ ಇಲ್ಲ, ಬಿಗುಮಾನಿಯಾದರೂ ಇಲ್ಲ
ಬೈದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡಿದರೂ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಕೈನೀಡಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ

ಇಲ್ಲದ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ, ಇರುವೆ ಇಲ್ಲದ, ಗೊಡವೆ ಇಲ್ಲದನು ಯಾರು ಬಲ್ಲ?
ಯಾರೂ ಬಲ್ಲದದನು ಎಲ್ಲಾ ಬಲಿದರೆನ್ನುವುದೇಕೆ? ಇಲ್ಲದನು ನಾನೊಲ್ಲೆ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ